You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

в сила от 17.01.2020 г.


1.      Приложно поле и действие, понятия

1.1.   „Общите условия на ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД“ (наричани за краткост  и „Общи условия“) се прилагат в търговските отношения на ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (за краткост и „ПЕРИ“)  с всички български и чуждестранни физически или юридически лица (за краткост „КЛИЕНТ“). ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД търгува на територията на Република България и в чужбина с материали, основно кофражи и скеле, търговска марка на ПЕРИ СЕ (PERI SE) - дружество с ограничена отговорност, учредено по немското право.

1.2.   Общите условия се прилагат за уреждане на отношенията на ПЕРИ с КЛИЕНТА преди сключване на „Договор за продажба“ или „Договор за наем“  (двата договора, наричани за краткост „Договор/и“), по време на изпълнението на Договорите, като се считат за неразделна част от тях, както и след прекратяването или развалянето им. По същия начин Общите условия се прилагат по аналогия и при  другите търговски сделки, сключени от ПЕРИ с негови КЛИЕНТИ. При липса на нарочен писмен договор, издадените от ПЕРИ фактури на КЛИЕНТА се считат за съответен вид договор и Общите условия се прилагат по отношение на тях. Други общи разпоредби, и по специално Общите условия на КЛИЕНТА, не се прилагат. Отклонения от Общите условия се допускат, ако са договорени изрично в писмена форма.

1.3.   Общите условия на ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД се публикуват на електронния сайт на дружеството на адрес „www.peri.bg“. Ако писмено не е уговорено друго, за уреждане на отношенията с КЛИЕНТА се прилага онази редакция на Общите условия, която е била в сила към датата на подписване на съответния Договор, респ. към датата на запитване от КЛИЕНТА, ако нарочен Договор за продажба или Договор за наем не бъде подписан или се уреждат преддоговорни отношения.

1.4.   Предмет на Договор за продажба или Договор за наем могат да бъдат както нови, така и употребявани материали (за краткост „Материали“) търговска марка на ПЕРИ СЕ (PERI SE). По време или след Договор за наем наетите материали могат да бъдат закупени от КЛИЕНТА, като продажба след наем, при допълнително договорени условия.

1.5.   Материалите са родово определени вещи. Артикулният номер на материалите е посочен в каталога на ПЕРИ СЕ (PERI SE). Родът (видът) на материалите, техните артикулни номера, количество, единична и обща продажна цена) се описват в Договорите и в другите документи, придружаващи материалите. Според съответния контекст в Договора и Общите условия може да се имат предвид както всички  дължими съгласно Договора материали, така и част от тях. Индивидуализацията на материалите настъпва с предаването им на КЛИЕНТА.

2.      Сключване на Договор

При запитване от КЛИЕНТ ПЕРИ изготвя и изпраща на КЛИЕНТА „Оферта“, която е обвързваща за посочения в нея срок. Ако закон не постановява друго, счита се че има сключен Договор между ПЕРИ и КЛИЕНТА, когато КЛИЕНТЪТ подпише с ПЕРИ нарочен Договор за продажба или Договор за наем, а при липса на нарочен Договор - когато ПЕРИ получи от КЛИЕНТА писмена Поръчка, съобразена с Оферта на ПЕРИ или когато ПЕРИ изрично приеме да изпълни или изпълни Поръчка на КЛИЕНТА.

3.      Цени, начин и срокове за плащане, обезпечения

3.1.   Единичните продажни цени, общата продажна цена, единичните наемни цени, общата наемна цена за един наемен период от 30 дни („Месечен наем“), наемният срок, начинът и сроковете за плащане, както и обезпеченията, са посочени в Договора, Офертата или в приложената към тях „Спецификация“.

3.2.   Клиентът дължи наем за наемния срок, посочен в Договора за наем, респективно Офертата или Поръчката - при липса на нарочен договор, но за период не по-кратък от 30 дни („Минимален месечен наем“).

3.3.   Ако страните са договорили доставката да се извърши на няколко части, които общо отнемат период от време, по-дълъг от четири седмици от датата на сключване на Договора и ако от тази дата до доставката цените на производствените материали и суровините нарастнат, ПЕРИ има право да завиши единичните продажни, респективно наемни цени, като уведоми за това писмено КЛИЕНТА. При увеличения на общата продажна, респективно общата наемна цена, по-високи от 10% КЛИЕНТЪТ може да развали Договора, като уведоми ПЕРИ писмено за развалянето в 7-дневен срок от получаване на съобщението за увеличението.

3.4.   Всички цени в настоящите Общи условия, в Договор, Оферта или Спецификация, се разбират без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго.

3.5.   Плащания по банков път се считат за извършени своевременно, ако са постъпили по банковата сметка на ПЕРИ до изтичане на уговорения срок.

3.6.   При забава плащането на парично задължение на КЛИЕНТ към ПЕРИ с повече от 30 дни от посочените в съответен Договор, друга сделка или издадена от ПЕРИ фактура срок и/или размер, ПЕРИ има право писмено да уведоми КЛИЕНТА да заплати в 14-дневен срок задължението си, като при неплащане в допълнително дадения срок всички неплатени парични задължения, респ. части от тях в случаите на недостатъчни по размери плащания, на КЛИЕНТА, по всички сключени между него и ПЕРИ Договори, сделки или по издадени от ПЕРИ на КЛИЕНТА фактури стават автоматично предсрочно изискуеми, без да е необходимо допълнително волеизявление на ПЕРИ.

3.7. Постъпили от КЛИЕНТА плащания в недостатъчен размер се отнасят за погасяване на задължения към ПЕРИ в последователност: разноски, лихви, неустойки, обезщетения, главници, като погасяването в рамките на всеки ред започва от най-старото по дата задължение.

4.      Предаване, получаване и/или връщане на материали, срокове и документи

4.1.   Ако писмено не е уговорено друго, материалите се предават от ПЕРИ и връщат от КЛИЕНТА в склада на ПЕРИ в гр. София п.к. 1839, кв. Враждебна, м. Нова махала № 46.

4.2.   Ако писмено не е уговорено друго, транспортът на материалите от склада на ПЕРИ до строителния обект, на който ще се ползват от КЛИЕНТА и обратно до склада се организира от КЛИЕНТА и е за негова сметка.

4.3.   Ако писмено е уговорено, транспортът на материалите от склада на ПЕРИ до строителния обект, на който ще се ползват от КЛИЕНТА и/или обратно до склада, да се организира от ПЕРИ, транспортните разходи са отделен разход, за сметка на КЛИЕНТА по всеки Договор и КЛИЕНТЪТ заплаща на ПЕРИ стойността им в 5-дневен срок от издаване на фактура за тях. И в случаите по тази точка съответните материалите се считат предадени от ПЕРИ, на КЛИЕНТА с натоварването им в склада на ПЕРИ на превозните средства, с които ще се транспортират на строителния обект, на който ще се ползват, респективно - се считат върнати от КЛИЕНТА, на ПЕРИ с разтоварването им в склада на ПЕРИ от превозните средства, с които са транспортирани от строителния обект, на който са ползвани.

4.4.   Предаване на материали на КЛИЕНТА се извършва в срок не по – кратък от 2 работни дни от получаване от ПЕРИ на подписан от КЛИЕНТА Договор и изпълнение на предвидените в Договора условия за предаване.

4.5.   ПЕРИ се задължава да достави материалите в сроковете, посочени в Общите условия, Договора или Офертата. Спазването на сроковете за предаване на материали предпоставя спазване на Договора и оказване на съдействие от страна на КЛИЕНТА, в противен случай сроковете за предаване се удължават съответно на забавата на КЛИЕНТА. Непреодолима  сила или други затруднения, върху които ПЕРИ или негови доставчици не могат да влияят, в това число спиране на работа, стачка, локаут, държавни забрани, война, ембарго, аварии и други нарушения на производствения цикъл или на нормалното протичане на търговската дейност, удължават сроковете за доставка с толкова дни, колкото е продължило съответното затруднение.

4.6.  При Договор за наем ПЕРИ има право да предаде на КЛИЕНТА материали, търговска марка на ПЕРИ СЕ (PERI SE), различни по вид и артикулни номера от договорените, но със същата функционалност и при същите наемни цени. 

4.7.   При готовност за предаване на договорените материали ПЕРИ изпраща на КЛИЕНТА информация за това, съдържаща следните данни – Дата и час за предаване; Договор, по който ще се предават материалите, респективно Оферта или Поръчка, ако отделен договор не е подписан; Строителен обект, на който ще се ползват материалите; Регистрационните номера, имената на шофьорите и товароносимост на превозните средства, с които ще се превозват материалите, ако писмено е уговорено, транспортът на материалите от склада на ПЕРИ до строителния обект, на който ще се ползват, да се организира от ПЕРИ. КЛИЕНТЪТ изпраща на ПЕРИ потвърждение в срок до края на работния ден, следващ деня на изпращането съответната информация.

4.8.   При предаването на материалите на КЛИЕНТА ПЕРИ съставя и страните подписват „Протокол за доставка“ по образец от ПЕРИ, който съдържа: Номер на протокола; Дата на предаване; Договор, по който са предадени материалите, респективно Оферта или Поръчка, ако отделен договор не е подписан; Видът на материалите, техните артикулни номера, количество; Регистрационните номера и имената на шофьорите на превозните средства, в които са натоварени материалите; Имената и подписите на лицата, получили материалите от името на КЛИЕНТА.

4.9.   При желание за получаване и/или връщане на материали КЛИЕНТЪТ изпраща на ПЕРИ заявка за получаване и/или връщане на материалите. Заявките на КЛИЕНТА за получаване и/или връщане на материали по Договорите се извършват чрез „Система за резервации на ПЕРИ”, достъпна онлайн, чрез електронен уеб портал – https://peri-platform.bg. При сключването на всеки Договор ПЕРИ регистрира КЛИЕНТА в Системата си за резервации и той получава съответните инструкции за ползването й. Всички заявки за получаване и/или връщане на материали трябва да съдържат следните данни – Дата и час за получаване и/или връщане на материали; Строителен обект, на който ще се ползват или са ползвани материалите; Регистрационните номера, имената на шофьорите и товароносимост на превозните средства, с които ще се превозват материалите; Имената на лицата, които ще получат и/или върнат материалите и ще подпишат, свързаните с получаването и/или връщането документи; Видът на материалите, техните артикулни номера и количество. Страните се съгласяват, че заявките, направени чрез Системата за резервации на ПЕРИ, са достатъчни, редовни и ги обвързват.

4.10. С цел създаване на добра организация за получаване и/или връщане на материали и избягване на излишен престой на ангажираните за целта превозни средства, заявките на КЛИЕНТА за получаване и/или връщане на материали се изпращат в срокове не по – кратки от 3 работни дни преди заявените в тях дати за получаване и/или връщане. ПЕРИ изпраща на КЛИЕНТА потвърждение на заявката в срок до края на работния ден, следващ деня на изпращането на заявката.

4.11.При Договор за наем и/или Договор за продажба, ако КЛИЕНТЪТ желае да получи материали в срокове по-кратки  от посочените в тези Общи условия и това е възможно за ПЕРИ, ПЕРИ може да начисли на КЛИЕНТА и в този случай той се задължава да заплати еднократно допълнително възнаграждение в размер на 1% от стойността /общата продажна цена/ на съответните материали. Допълнителните възнаграждения по тази точка се начисляват при изпълнение на съответната заявка и заплащат в 15-дневен срок от издаване на фактура за тях.

4.12.Материалите се връщат в склада на ПЕРИ демонтирани, почистени, пакетирани и подредени по тип и размер по същия начин, както са предадени на КЛИЕНТА, в противен случай ПЕРИ може да откаже приемането на материалите или, при приемане, КЛИЕНТЪТ дължи предвиденото в т.9.9. от Общите условия обезщетение за връщане на материали в поправимо увреден вид.

4.13. С цел улесняване на КЛИЕНТА при изпълнение на задълженията му при връщане на материали, на следващия работен ден след получаване на заявка за връщане ПЕРИ изпраща на КЛИЕНТА справка за наличните по договора материали на строителния обект, както и инструкции за почистване, пакетиране и подреждане на съответните материали при връщането им.

4.14. С цел връщане КЛИЕНТЪТ има право да поиска и получи от ПЕРИ съответния празен опаковъчен инвентар в тридневен срок преди датата на връщане на материалите, без да дължи наем за него в рамките на този срок.

4.15. При фактическа невъзможност за приемане на заявени за връщане материали на потвърдената дата за връщане, поради натовареност на склада, ПЕРИ спира начисляването на наем за заявените за връщане материали до връщането им на новата потвърдена дата.

4.16. КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне материалите, предмет на Договор за наем, най – късно в 7-дневен срок от изтичане на наемния срок за съответните материали.

4.17. Ако при Договор за продажба КЛИЕНТЪТ е в забава плащането в срок на дължими на ПЕРИ суми, ПЕРИ може да изиска от КЛИЕНТА връщането на същите материали, търговска марка на ПЕРИ СЕ (PERI SE), от същия род /вид/, артикулен номер, качество, количество и стойност, като предадените на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне материалите най-късно в 14-дневен срок от датата на искането на ПЕРИ. Материалите се съхраняват от ПЕРИ до пълното плащане продажната им цена, както и на всички други, дължими от КЛИЕНТА по Договора, Общите условия или закона суми или до развалянето на Договора от ПЕРИ.

4.18. При връщане на материали ПЕРИ съставя и подписва „Потвърждение за връщане“ по образец от ПЕРИ, който съдържа: Номер на протокола; Дата на връщане; Договор, по който са предадени върнатите материали, респективно Оферта или Поръчка, ако отделен договор не е подписан; Видът на материалите, техните артикулни номера и количество; Регистрационните номера и имената на шофьорите на превозните средства, с които са върнати материалите; Имената на лицата, върнали материалите от името на КЛИЕНТА; Имена и подписи на лицата, получили от името на ПЕРИ върнатите материали и съставили протокола. 

4.19. При предаване, получаване и/или връщане на материали ПЕРИ може да изготвя фотографски снимки на материалите и начина им на пакетиране и  подреждане, както и на превозното средство, в което са натоварени.

4.20. Останалите случаи и срокове за връщане на материали са уредени в Общите условия или в Договора.

5.      Възражения и отговорност за недостатъци на доставените материали. 

5.1.   В 3-дневен срок от предаването КЛИЕНТЪТ следва да прегледа материалите и да възрази писмено за евентуални липси и явни недостатъци. Употребяваните материали се предават в ремонтирано от ПЕРИ състояние, като е допустимо наличието на незначителни недостатъци, които не се отразяват на годността на материалите за употреба според обичайното им предназначение. Възражения за скрити недостатъци, следва да бъдат заявени писмено на ПЕРИ в 1-месечен срок от предаването на материалите. За скрити се считат производствени  недостатъци, които не могат да бъдат установени при обикновен преглед на материалите. При липса на писмени възражения в сроковете по тази точка се счита, че КЛИЕНТЪТ е получил договореното количество материали, те са качествени и могат да се ползват съобразно договореното или обичайното им предназначение.

 5.2. КЛИЕНТЪТ описва материалите с недостатъци в бланка „Рекламация“ по образец от ПЕРИ, заснема ги и изпраща на ПЕРИ по електронната поща попълнената бланка, заедно с изготвените фотографски снимки. ПЕРИ преценява въз основа на изпратените снимки и описанието в Рекламацията дали възраженията за недостатъци са основателни. КЛИЕНТЪТ е длъжен при желание от страна на ПЕРИ да предостави достъп на ПЕРИ и за проверка на материалите на място. Рекламации, предявени по друг ред, не подлежат на разглеждане от страна на ПЕРИ.

5.3.   В 7-дневен срок от получаване на рекламацията и приложенията към нея, респ. от прегледа на материалите на място, ПЕРИ уведомява писмено КЛИЕНТА дали уважава рекламацията.

5.4.  Ако ПЕРИ уважи рекламацията, в 7-дневен срок от уважаването КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне на ПЕРИ материалите със значителни недостатъци. В 1-месечен срок от връщането ПЕРИ по свой избор ще ремонтира материалите или ще достави други материали. При Договор за наем и уважена рекламация КЛИЕНТЪТ не дължи месечен наем за материали със значителни недостатъци, докато ПЕРИ не му достави изправни материали.

5.5.  При Договор за продажба, ако недостатъците са незначителни, ПЕРИ извършва в 7-дневен срок от уважаване на рекламацията съответно намаление на единичните продажни цени на рекламираните материали, освен ако се касае за употребявани материали.

5.6.   Значителни са тези недостатъци, които сами по себе си биха довели при употреба на материалите до отклонения над допустимите в качеството на строителните работи, до застрашаване живота и здравето на лицата, работещи на строителния обект или такива недостатъци, които правят материалите негодни за употреба според обичайното им предназначение.

5.7.   Оценката на материалите за недостатъци се извършва от служителите на ПЕРИ. За оценяване на материалите се ползват стандартите на ПЕРИ СЕ (PERI SE) – ПЕРИ Рентал Критерии (PERI Rental Criteria).

5.8.   ПЕРИ не дължи извършването на демонтаж или разглобяване на рекламираните материали, както и монтаж или сглобяване на изправните материали.

5.9.   ПЕРИ не носи отговорност за липси и недостатъци, причинени по време или във връзка с превоза и складирането на материалите извън склад на ПЕРИ.

5.10. За времето между предаване на договорените материали на КЛИЕНТА и изтичане на сроковете по точки 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5 ПЕРИ не дължи на КЛИЕНТА обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи.

6.      Запазване на собствеността и преминаване на риска

6.1.   При Договор за продажба заплащането на материалите се извършва най-късно в момента на предаването им. Ако писмено е уговорено друго, ПЕРИ запазва собствеността върху материалите до пълното им заплащане от КЛИЕНТА.

6.2.   Във всички случаи на продажба или наем рискът от липси, погиване или увреждане, както и отговорността за вреди, причинени от материалите, преминава върху КЛИЕНТА с предаването им.

 7.     Инструктаж, проверки и препоръки

7.1.  За всеки нов КЛИЕНТ ПЕРИ осигурява на място на строителния обект или в склада на ПЕРИ еднократен инструктаж относно работата с материалите и тяхната правилна поддръжка. КЛИЕНТЪТ може писмено да откаже провеждането на такъв инструктаж. За провеждането на инструктажа ПЕРИ съставя „Протокол за инструктаж“. Липсата на „Протокол за инструктаж“ не освобождава КЛИЕНТА от задълженията му да използва материалите на ПЕРИ съобразно тяхното договорно или обичайно предназначение, както и да заплати на ПЕРИ предвидените в тези Общи условия и/или Договора обезщетения и/или неустойки. КЛИЕНТЪТ се задължава ползва материалите съобразно договореното или обичайното им предназначение, да спазва указанията за работа и поддръжка на материалите, записани в Протокола за инструктаж, както и да допуска служителите на ПЕРИ в строителния обект или мястото за съхранение на материалите на проверки за спазването на тези указания и наличността и състоянието на материалите. Ако установи при проверка неправилна работа и поддръжка на материалите, ПЕРИ дава на КЛИЕНТА задължителни препоръки относно правилната работа и поддръжка, които КЛИЕНТЪТ е длъжен да спази незабавно.  

7.2.   Ако при Договор за наем ПЕРИ не бъде допуснато до проверка или при проверка установи неспазване на дадените задължителни препоръки, за правилна работа, или поддръжка, или установи липси на материали, или такива в непоправимо увреден вид, ПЕРИ може да развали Договора, без да дава срок за изпълнение и да изиска от КЛИЕНТА връщането на същите материали, търговска марка на ПЕРИ СЕ (PERI SE), от същия род, артикулен номер, качество, количество и стойност, както наетите, които КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне най-късно в 14-дневен срок от датата на разваляне на договора. 

7.3.   Ако при Договор за продажба има неплатени части от общата продажна цена и ПЕРИ не бъде допуснато до проверка, или при проверка установи неспазване на задължителни препоръки относно правилната работа и поддръжка на материалите, или установи липси на материали, или такива в непоправимо увреден вид, ПЕРИ може да изиска от КЛИЕНТА връщането на същите материали, търговска марка на ПЕРИ СЕ (PERI SE), от същия род, артикулен номер, качество, количество и стойност, като предадените на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне материалите най-късно в 14-дневен срок от датата на искането на ПЕРИ. Материалите се съхраняват от ПЕРИ до пълното плащане продажната им цена, както и на всички други, дължими от КЛИЕНТА по Договора, Общите условия или закона суми или до развалянето на Договора от ПЕРИ. 

7.4.   За извършваните проверки ПЕРИ съставя протоколи, които се изпращат на КЛИЕНТА.  Констатациите и препоръките в протоколите обвързват КЛИЕНТА.

8.      Преглед и оценка на върнати материали

8.1.   Прегледът за евентуално нанесени от КЛИЕНТА върху материалите вреди се извършва от служители на ПЕРИ, в склада на ПЕРИ, в срок до 7 работни дни от датата на връщане, а в случаите, когато КЛИЕНТЪТ не е върнал материалите демонтирани, почистени, пакетирани и подредени по тип и размер по същия начин, както са му предадени от ПЕРИ - в срок до 14 работни дни от датата на връщане. За резултатите от прегледа ПЕРИ съставя оценка за вредите, придружена с фотографски снимки на оценените материали. При поискване оценката се изпраща на КЛИЕНТА, заедно с изготвените при прегледа снимки. Представители на КЛИЕНТА може да присъстват при извършване на прегледа и съставяне на оценката.

8.2.   Не се отчита като вреда нормалното изхабяване на материалите в резултат на употребата ми съобразно договореното или обичайното им предназначение.

8.3.   Поправимо увредени са тези материали, които могат да бъдат ремонтирани, така че да нямат значителни по смисъла на т.5.6. от Общите условия недостатъци. Поправимо увредени материали се ремонтират само от специално обучен персонал на ПЕРИ в ремонтната база на ПЕРИ. За поправимо увредени се считат също и тези материали, които по преценка на ПЕРИ трябва да бъдат демонтирани, почистени, пакетирани и/или подредени по тип и размер.

8.4.   Непоправимо увредени са тези материали, които имат значителни недостатъци по смисъла на т.5.6. от Общите условия.

8.5.   При изготвяне оценката на вредите върху материалите се ползват стандартите на ПЕРИ СЕ (PERI SE) – ПЕРИ Рентал Критерии (PERI Rental Criteria).

8.6.   При съгласие относно наличието и стойността на вредите и само ако КЛИЕНТЪТ е заплатил на ПЕРИ всички дължими по Договора и/или Общите условия, и/или закона суми, в 1-месечен срок от датата на оценката за вреди КЛИЕНТЪТ има право да заяви писмено пред ПЕРИ желанието си да получи непоправимо увредените материали. Материалите се получават от склада ПЕРИ в срок 3 работни дни от датата на заявката за получаването им. След изтичане на сроковете КЛИЕНТЪТ губи правото да получи непоправимо увредените материали и ПЕРИ, без да дължи обезщетение, унищожава непоправимо увредените материали и/или ремонтира поправимо увредените.

9.      Разваляне на Договор, обезщетения и неустойки

9.1.   Ако е в забава за предаване на материали, ПЕРИ дължи на КЛИЕНТА за всеки просрочен ден, но за не повече от 60 дни, считано от датата на падежа,  неустойка за забавено предаване в размер на 0,4% дневно върху общата стойност с ДДС на непредадените материали, изчислена по единичните продажни цени, освен ако са налице посочените в Общите условия, Договора и/или закона обстоятелства, изключващи отговорността на ПЕРИ. Ако в срок до 60 дни от падежа материалите все още не са доставени, КЛИЕНТЪТ има право да развали Договора за непредадената част от материалите, без да дава подходящ срок за изпълнение.

9.2.   Ако е в забава за плащане, КЛИЕНТЪТ дължи на ПЕРИ освен неплатената сума и неустойка в размер на 0,4%  дневно върху неплатената сума с ДДС за всеки просрочен ден, но за не повече от 60 дни, считано от датата на падежа.

9.3.   Ако КЛИЕНТЪТ не получи наети материали на заявените и потвърдени дати за предаването или получаването им от ПЕРИ и забавата на КЛИЕНТА продължи повече от 2 дни, ПЕРИ има право да получи неустойка в размер на дължимия за периода на забавата по договора наем за неполучените от КЛИЕНТА материали, но за не повече от 60 дни, считано от датата на забавата. Неустойката по тази точка се заплаща до получаване на съответните материали. Ако КЛИЕНТЪТ не получи наетите материали повече от 60 дни от заявените и потвърдени дати за предаването или получаването им от ПЕРИ, то има право да уведоми писмено КЛИЕНТА, без да дава подходящ срок за изпълнение, че разваля Договора изцяло или само в частта за неполучените материали и КЛИЕНТЪТ дължи на ПЕРИ неустойка за разваляне в размер на два месечни, съгласно разваления Договор, наема с ДДС. За удовлетворяване на вземанията си ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения.

9.4.   Ако КЛИЕНТЪТ не получи закупени материали на заявената и потвърдена дата за предаването им от ПЕРИ и забавата му продължи повече от 2 дни, ПЕРИ има право да получи неустойка в размер на 0.33% дневно от договорената обща продажна цена на неполучените от КЛИЕНТА материали, но за не повече от 60 дни, считано от датата на забавата. Обезщетението по тази точка се заплаща до получаване на закупените материали. Ако КЛИЕНТЪТ не получи закупени материали повече от 60 дни от заявената и потвърдена дата за предаването им от ПЕРИ, то има право да уведоми писмено КЛИЕНТА, без да дава подходящ срок за изпълнение, че разваля Договора изцяло или само в частта за неполучените материали и КЛИЕНТЪТ дължи на ПЕРИ неустойка за разваляне в размер на 20% от договорената в разваления Договор обща продажна цена с ДДС на неполучените материали. За удовлетворяване на вземанията си ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения.

9.5.   При разваляне на Договор за наем по реда на т.7.2. от Общите условия КЛИЕНТЪТ, освен дължимите по силата на закона и/или Общите условия, и/или Договора, до развалянето му суми, дължи на ПЕРИ и неустойка за разваляне в размер от два месечни, съгласно разваления Договор, наема с ДДС. За удовлетворяване на вземанията си ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА суми и/или обезпечения до размера на дължимите му суми.

9.6.   При Договор за продажба, ако в срок до 60 дни от падежа дължимо плащане не последва или то е недостатъчно по размер, ПЕРИ има право да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до размера на цялата дължима от КЛИЕНТА по договора сума. Ако няма уговорени обезпечения, те са недостатъчни по размер или не могат да бъдат усвоени и неплатените вноски по договора са на обща стойност повече от 20% от общата продажна цена, ПЕРИ има право да уведоми писмено КЛИЕНТА, без да дава подходящ срок за изпълнение, че разваля Договора, да задържи като неустойка за разваляне платената от КЛИЕНТА част от продажната цена и да получи от КЛИЕНТА допълнителна неустойка за разваляне в размер на 10% от уговорената обща продажна цена с ДДС. При разваляне на договора КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне на ПЕРИ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за разваляне същите материали, търговска марка на ПЕРИ СЕ (PERI SE), от същия род, артикулен номер, количество и качество, като получените. За удовлетворяване на вземанията си ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до размера на дължимите му суми.

9.7.   При Договор за наем, ако в срок до 60 дни от падежа плащане не последва или то е недостатъчно по размер, ПЕРИ има право да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до размера на дължимата от КЛИЕНТА до датата на усвояването сума, както и да уведоми писмено КЛИЕНТА, без да дава подходящ срок за изпълнение, че разваля Договора. В този случай КЛИЕНТЪТ е длъжен в 7-дневен срок от развалянето да плати на ПЕРИ дължимите до датата на уведомлението наемни цени и други парични задължения по закон и/или Общите условия, и/или разваления Договор, както и неустойка за разваляне от два месечни наема с ДДС и да върне на ПЕРИ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за разваляне същите материали, търговска марка на ПЕРИ СЕ (PERI SE), от същия род, артикулен номер, качество, количество и стойност по единичните продажни цени, като получените. За удовлетворяване на вземанията си ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до размера на дължимите му суми.

9.8.   Във всички случаи, когато КЛИЕНТЪТ дължи връщане на материали по силата на Договор, Общите условия или закона, в това число и в случаите на прекратяване или разваляне на Договора, и не върне в уговорените в Договора или тези Общи условия срокове дължимите материали или ги върне в непоправимо увреден, според тези Общи условия, вид, КЛИЕНТЪТ заплаща на ПЕРИ обезщетение за вреди в размер на общата стойност с ДДС на невърнатите или върнатите непоправимо увредени материали, изчислена по единичните им продажни цени, посочени в Договора, приложенията към него или фактурите, или, ако не са посочени там - по ценовите листи на ПЕРИ, актуални към датата, на която е станало или е трябвало да стане връщането. За удовлетворяване на вземането си за обезщетение ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до посочения размер на обезщетението.

9.9.   Във всички случаи, когато КЛИЕНТЪТ дължи връщане на материали по силата на Договор, Общите условия или закона, в това число и в случаите на прекратяване или разваляне на Договора, и ги върне в поправимо увреден, според тези Общи условия, вид, КЛИЕНТЪТ заплаща на ПЕРИ обезщетение за вреди в размер на общата стойност с ДДС на разходите, които биха били необходими, за да бъдат ремонтирани, демонтирани, разтоварени, почистени, подредени и/или пакетирани по тип и размер материалите от ПЕРИ, изчислени по ценовите листи на ПЕРИ, актуални към датата на връщане. За удовлетворяване на вземането си за тези разходи ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до посочения размер на обезщетението.

9.10. Правото на ПЕРИ да получи обезщетението по т. 9.8 за невърнати материали не го лишава от правото му да иска от КЛИЕНТА да му върне същите материали, търговска марка на  ПЕРИ СЕ (PERI SE), от същия род, артикулен номер, качество, количество и стойност по единичните продажни цени, като предадените на КЛИЕНТА по съответния Договор.

9.11. Ако след сключване на Договор стане ясно, че има опасност КЛИЕНТЪТ да не може да изпълни някое от паричните си задължения, или е в неизпълнение на задълженията си по други, сключени между страните Договори, ПЕРИ може да откаже изпълнението на свое задължение от всякакъв характер и/или да развали Договора с писмено уведомление, без да дава подходящ срок, като в този случай относно задължението на КЛИЕНТА за връщане на материали се прилагат съответно т. 9.6 или т. 9.7., както и т. 9.8, т. 9.9 от Общите условия.

9.10. След прекратяване или разваляне на Договора, КЛИЕНТЪТ дължи заплащане и на евентуално възникнали по силата на Договора, Общите условия или закона преди или във връзка с прекратяването или развалянето неустойки, обезщетения, лихви и разноски.

10.    Лични данни

Съхраняване и обработка на лични данни се извършват от ПЕРИ при спазване на законовите разпоредби. КЛИЕНТЪТ е съгласен и се задължава да осигури съгласието на всички, свързани с него лица, които, по повод правоотношенията му КЛИЕНТА, обменят информация с ПЕРИ, ПЕРИ да съхранява и обработва лични данни за лицата, регистрационни данни за използваните от КЛИЕНТА превозни средства, както и да изготвя и съхранява снимки.

11.    Интелектуална собственост

          ПЕРИ запазва право на собственост върху оферти, проекти и всички други обекти на интелектуална собственост, създадени или придобити от ПЕРИ, във връзка с отношенията с КЛИЕНТА или във връзка с търговската дейност на ПЕРИ.

12.    Поверителност

Преди, по време и след прекратяване или разваляне на Договора КЛИЕНТЪТ няма да използва или да съобщава на трети лица търговски или производствени тайни на ПЕРИ, които е узнал по повод отношенията им. КЛИЕНТЪТ ще използва техническа информация, и по-специално намерения, опит, познания или конструкции, до които е имал достъп във връзка с отношенията с ПЕРИ, единствено в рамките на съвместната им работа и няма да съобщава на трети лица тази информация и след прекратяване на отношенията. КЛИЕНТЪТ  гарантира, че  всички негови сътрудници, служители, пълномощници, подизпълнители и други, свързани с него лица ще спазват  всички задължения за поверителност и отговаря солидарно с тях за плащане на обезщетение на ПЕРИ за претърпените загуби и пропуснати ползи при неизпълнение на задължението за поверителност от тях.

13.    Приложимо право

Приложимо е правото на Република България с изключение на  Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (Виена, 11.04.1980 г.).

14.    Място на изпълнение

          Мястото на изпълнение е в седалището на ПЕРИ.

15.     Съобщения

15.1. Съобщения между страните се разменят по обикновена поща, куриер или по електронна поща на посочените в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ)  адреси или на писмено изрично съобщените от страните за нуждите на размяната на документи и информация адреси, или, в предвидените в тези Общи условия и/или Договорите случаи - чрез Система за резервации на ПЕРИ, достъпна онлайн чрез електронен уеб портал – https://peri-platform.bg. Изявленията чрез електронна кореспонденция се считат за извършени с постъпването им в информационна система, която не е под контрола на автора.

15.2. Изявления чрез електронна кореспонденция обвързват страните и без снабдяването им с квалифициран електронен подпис, като страните признават стойността на обикновения електронен подпис като на саморъчен в отношенията помежду си. За автор на съответното електронно изявление се счита лицето, подписало изявлението с обикновен електронен подпис, а при липса на такъв, за автор се счита лицето, от чийто електронен адрес е изпратено изявлението. За автор на издаден на хартиен носител, сканиран и приложен към електронно изявление документ се счита лицето, автор на електронното изявление, освен ако в сканирания документ е посочен друг автор.

15.3. Издадените от ПЕРИ на хартиен носител фактури, кредитни известия и други документи също се изпращат валидно по електронната поща,  а при писмено поискване от КЛИЕНТА, ПЕРИ изпраща същите допълнително и чрез куриер.

16.    Нищожност

          Евентуалното обявявяване за нищожни на определени клаузи от тези Общи условия или от конкретен Договор не води до нищожност на целите Общи условия или Договор. Обявените за нищожни клаузи се заместват от повелителните разпоредби на закона.