You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

в сила от 01.03.2017 г.

 

1.       Приложно поле и действие, понятия

1.1.     „Общите условия на ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД“ (наричани за краткост  и „Общи условия“) се прилагат в отношенията на ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (за краткост и „ПЕРИ“)  с всички български и чуждестранни физически или юридически лица (за краткост „КЛИЕНТ“). ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД търгува на територията на Република България и в чужбина с материали, основно кофражи и скеле, на PERI GmbH (дружество с ограничена отговорност по немското право).

1.2.    Общите условия се прилагат за уреждане на отношенията с КЛИЕНТА преди сключване на  „Договор за продажба“, „Договор за продажба след наем“  или „Договор за наем“  (първите два договора наричани за краткост „Договор за продажба“, трите договора наричани за краткост „Договор“), по време на изпълнението на Договора, като се считат за неразделна част от него, и след прекратяването или развалянето му. Други общи разпоредби, и по специално Общите условия на КЛИЕНТА, не се прилагат. Отклонения от Общите условия се допускат по изключение, ако са договорени изрично в писмена форма.

1.3.    Общите условия на ПЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД се публикуват на електронния сайт на дружеството на адрес „www.peri.bg“. За уреждане на отношенията с КЛИЕНТА се прилага онази редакция на Общите условия, която е била в сила към датата на подписване на съответния Договор, респ. към датата на запитване от КЛИЕНТА, ако нарочен Договор за продажба или Договор за наем не бъде подписан или се уреждат преддоговорни отношения.

1.4.     Предмет на Договор за продажба или Договор за наем могат да бъдат както нови, така и употребявани материали на PERI GmbH (за краткост „Материали“). По време или след Договор за наем наетите материали могат да бъдат закупени от КЛИЕНТА с Договор за продажба след наем.

1.5.    Материалите са родово определени вещи. Артикулният номер на материалите е посочен в каталога на ПЕРИ GmbH и се описва в документите, придружаващи материалите. Според  съответния контекст в Договора и Общите условия може да се имат предвид както всички  дължими съгласно Договора материали, така и част от тях.

2.       Сключване на Договор

При запитване от КЛИЕНТ ПЕРИ изготвя и изпраща на КЛИЕНТА „Оферта“, която е обвързваща за посочения в нея срок. Договорът между ПЕРИ и КЛИЕНТА се счита за сключен, когато КЛИЕНТЪТ подпише с ПЕРИ нарочен  Договор за продажба или Договор за наем, а при липса на нарочен Договор - когато ПЕРИ получи от КЛИЕНТА писмена  поръчка, съобразена с Оферта на ПЕРИ.

3.       Цени, начин и срокове за плащане, обезпечения

3.1.    Общата продажна цена, единичните продажни цени, общата наемна цена, наемната цена за един наемен период от 30 дни („Месечен наем“), единичните наемни цени, наемният срок, начинът и сроковете за плащане, както и обезпеченията са посочени в Договора, Офертата или в приложената към тях „Спецификация“.

3.2.     Ако страните са договорили доставката да се извърши на няколко части, които общо отнемат период от време, по-дълъг от четири седмици от датата на сключване на Договора, и ако от тази дата до доставката цените на производствените материали и суровините нараснат, ПЕРИ има право да завиши единичните продажни, респ. наемни цени, като уведоми за това писмено КЛИЕНТА. При увеличения на общата продажна, респ. общата наемна цена, по-високи от 10% КЛИЕНТЪТ може да развали Договора, като уведоми ПЕРИ писмено за развалянето в 7-дневен срок от получаване на съобщението за увеличението.

3.3.    Всички цени в настоящите Общи условия, в Договор, Оферта или Спецификация, се разбират без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго.

3.4.    Плащания по банков път се считат за извършени своевременно, ако са постъпили по банковата сметка на ПЕРИ до изтичане на уговорения срок.

3.5.    Постъпили от КЛИЕНТА плащания в недостатъчен размер се отнасят за погасяване на задължения към ПЕРИ в последователност: разноски, лихви, неустойки, главници, като погасяването в рамките на всеки ред започва от най-старото по дата задължение.

4.       Предаване на материалите, документи

4.1.     ПЕРИ се задължава да достави материалите в сроковете, посочени в Договора или в Офертата. Спазването на сроковете за доставка предпоставя спазване на Договора и оказване на съдействие от страна на КЛИЕНТА, в противен случай сроковете за доставка се удължават съответно на забавата на КЛИЕНТА. Непреодолима  сила или други затруднения, върху които ПЕРИ или негови доставчици не могат да влияят, в това число спиране на работа, стачка, локаут, държавни забрани, война, ембарго, аварии и други нарушения на производствения цикъл или на нормалното протичане на търговската дейност, удължават сроковете за доставка с толкова дни, колкото е продължило съответното затруднение.

4.2.    При готовност за предаване на договорените материали ПЕРИ изпраща на КЛИЕНТА писмено уведомление за точните дата и час, на които той следва да се яви в склада на ПЕРИ в гр. София п.к. 1839, кв. Враждебна, м. Нова махала № 46 за извършване на предаването („Уведомление за предаване“), както и бланка по образец от ПЕРИ на „Уведомление за получаване“. КЛИЕНТЪТ попълва Уведомлението за получаване с личните данни на лицата,  които упълномощава за получаване на материалите и за подписване на съответните документи. В Уведомлението КЛИЕНТЪТ посочва  и регистрационните данни на превозните средства, които изпраща за получаването. КЛИЕНТЪТ полага саморъчен подпис върху така попълненото Уведомление за получаване и го изпраща сканирано по електронната поща на ПЕРИ, като страните се съгласяват, че този начин на упълномощаване е достатъчен и редовен. КЛИЕНТЪТ е длъжен да съхранява в архива си оригинала на саморъчно подписаното Уведомление за получаване и да го представи по делото в случай на спор.

4.3.    При предаването на материалите ПЕРИ съставя и страните подписват двустранно „Протокол за доставка“ по образец от ПЕРИ, който съдържа лични данни на лицата, подписали Протокола за доставка от името на КЛИЕНТА, описание на материалите, както и регистрационните данни на превозното средство, в което са натоварени материалите.

4.4.     При предаване, връщане и преглед на материали ПЕРИ изготвя фотографски снимки на материалите и начина им на подреждане, както и на превозното средство, в което материалите са натоварени. Снимките се изпращат на КЛИЕНТА по електронната поща. ПЕРИ  съхранява снимките на електронен носител в архива си и се задължава да ги предостави по делото в случай на спор.

5.       Възражения и отговорност за недостатъци

5.1.     В 3-дневен срок от предаването КЛИЕНТЪТ следва да прегледа материалите и да възрази писмено за евентуални липси и явни недостатъци.  Употребяваните материали се предават в ремонтирано от ПЕРИ състояние, като е допустимо наличието на незначителни недостатъци, които не се отразяват на годността на материалите за употреба според обичайното им предназначение. Възражения за скрити недостатъци, следва да бъдат заявени писмено на ПЕРИ в 1-месечен срок от предаването на материалите. За скрити се считат производствени  недостатъци, които не могат да бъдат установени при обикновен преглед на материалите.

 5.2.    КЛИЕНТЪТ описва материалите с недостатъци в бланка „Рекламация“ по образец от ПЕРИ, заснема ги и изпраща на ПЕРИ по електронната поща попълнената бланка, заедно с изготвените фотографски снимки. ПЕРИ преценява въз основа на изпратените снимки и описанието в Рекламацията дали възраженията за недостатъци са основателни. КЛИЕНТЪТ е длъжен при желание от страна на ПЕРИ да предостави достъп на ПЕРИ и за проверка на материалите на място. Рекламации, предявени по друг ред, не подлежат на разглеждане от страна на ПЕРИ.

5.3.    В 7-дневен срок от получаване на Рекламацията и приложенията към нея, респ. от прегледа на материалите на място, ПЕРИ уведомява писмено КЛИЕНТА дали уважава рекламацията.

5.4.     Ако ПЕРИ уважи рекламацията, в 7-дневен срок от уважаването КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне на ПЕРИ  материалите със значителни недостатъци. В 1-месечен срок от връщането ПЕРИ по свой избор ще ремонтира материалите или ще достави други материали. При Договор за наем и уважена рекламация КЛИЕНТЪТ не дължи месечен наем за материали със значителни недостатъци, докато ПЕРИ не му достави изправни материали.

5.5.     При Договор за продажба, ако недостатъците са незначителни, ПЕРИ извършва в 7-дневен срок от уважаване на рекламацията съответно намаление на единичните продажни цени на рекламираните материали, освен ако се касае за употребявани материали.

5.6.     Значителни са тези недостатъци, които сами по себе си биха довели при употреба на материалите до отклонения над допустимите в качеството на строителните работи, до застрашаване живота и здравето на лицата, работещи на строителния обект или такива недостатъци, които правят материалите негодни за употреба според обичайното им предназначение.

5.7.    ПЕРИ не дължи извършването на демонтаж или разглобяване на рекламираните материали, както и монтаж или сглобяване на изправните материали.

5.8.    ПЕРИ не носи отговорност за липси и недостатъци, причинени по време или във връзка с превоза и складирането на материалите извън склад на ПЕРИ.

6.       Запазване на собствеността и преминаване на риска

6.1.    При Договор за продажба заплащането на материалите се извършва най-късно в момента на предаването им. Ако писмено е уговорено друго, ПЕРИ запазва собствеността върху материалите до пълното им заплащане от КЛИЕНТА.

6.2.     Във всички случаи на продажба или наем рискът от липси, погиване или увреждане, както и отговорността за вреди, причинени от материалите, преминава върху КЛИЕНТА с предаването им.

 7.      Инструктаж

7.1.   За всеки нов строителен обект ПЕРИ е длъжно да осигури на място на обекта или в склада на ПЕРИ еднократен инструктаж относно работата с материалите и тяхната правилна поддръжка. КЛИЕНТЪТ може писмено да откаже провеждането на такъв инструктаж. За провеждането на инструктажа се съставя двустранен  „Протокол за инструктаж“, който се подписва за КЛИЕНТА от ръководителя на строителния обект или друго специално упълномощено от КЛИЕНТА лице. КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва указанията за работа и поддръжка на материалите, записани в Протокола за инструктаж, както и да допуска ПЕРИ в строителния обект или мястото за съхранение на материалите  на проверки за спазването на тези указания.   Ако установи при проверка неправилна работа и поддръжка на материалите, ПЕРИ дава на КЛИЕНТА задължителни препоръки относно правилната работа и поддръжка, които КЛИЕНТЪТ е длъжен да спази незабавно. ПЕРИ уведомява писмено ръководството или пълномощниците на КЛИЕНТА за всяко недопускане до материалите.

7.2.    Ако при Договор за наем ПЕРИ не бъде допуснато до проверка или при повторна проверка установи неспазване на дадените задължителни препоръки, ПЕРИ  може да изиска от КЛИЕНТА връщането на материали от същия род, артикулен номер, качество, количество и стойност, както наетите, които КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне най-късно в 14-дневен срок от датата на проверката или недопускането. 

7.3.    Ако при Договор за продажба и неплатени от КЛИЕНТА суми ПЕРИ не бъде допуснато до проверка или при повторна проверка установи неправилна работа и поддръжка на материалите, ПЕРИ  може да изиска от КЛИЕНТА връщането на материали по избор на ПЕРИ на обща стойност, изчислена по единичните продажни цени, два пъти по-висока от неплатената сума. КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне избраните материали най-късно в 14-дневен срок от датата на проверката или недопускането. Изборът на ПЕРИ се извършва по документи или на място, като КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави достъп до материалите.

8.       Връщане на материали

8.1.    КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне материалите, предмет на Договор за наем, в 7-дневен срок от изтичане на наемния срок за съответните материали. Наемният срок е посочен в Договора за наем, респ. Офертата при липса на нарочен договор, и не може да бъде по-кратък от 30 дни („Минимален месечен наем“).

8.2.     Останалите случаи и срокове за връщане на материали са уредени в Общите условия или в Договора.

8.3.     С цел създаване на добра организация за приемане на материалите при връщане и избягване на излишен престой на ангажираните за целта превозни средства, КЛИЕНТЪТ уведомява ПЕРИ  3 работни дни преди връщането за точните дата и час за връщане на материалите с „Уведомление за връщане“ по образец на ПЕРИ, в което попълва личните данни на лицата,  които упълномощава за връщане и преглед на материалите и за подписване на съответните документи. В Уведомлението КЛИЕНТЪТ посочва  и регистрационните данни на превозните средства, които изпраща за връщането. КЛИЕНТЪТ полага саморъчен подпис върху така попълненото Уведомление за връщане и го изпраща сканирано по електронната поща на ПЕРИ, като страните се съгласяват, че този начин на упълномощаване е достатъчен и редовен. КЛИЕНТЪТ е длъжен да съхранява в архива си оригинала на саморъчно подписаното Уведомление за връщане и да го представи по делото в случай на спор.

8.4.     При връщане на материали след ползване ПЕРИ съставя и страните подписват двустранно „Потвърждение за връщане“, което съдържа лични данни на лицата, подписали Потвърждението за връщане от името на КЛИЕНТА, описание на материалите, както и регистрационните данни на превозното средство, в което са натоварени материалите.

8.5.     Прегледът за евентуално нанесени от КЛИЕНТА върху материалите вреди се извършва в склада на ПЕРИ в срок до 7 работни дни от връщането в присъствие на упълномощени представители на двете страни. За резултатите от прегледа ПЕРИ съставя и страните подписват двустранно „Протокол за вреди“.  Ако КЛИЕНТЪТ не изпрати упълномощен за преглед на вреди представител, ПЕРИ извършва прегледа едностранно и подписва Протокола за вреди. Протоколът за вреди се изпраща на КЛИЕНТА по електронната поща, заедно с изготвените при прегледа снимки.

8.6.    При съгласие относно наличието и преценката на вредите и само ако КЛИЕНТЪТ е заплатил на ПЕРИ дължимото обезщетение за вреди, в 1-месечен срок от датата на Протокола за вреди КЛИЕНТЪТ има право да заяви писмено пред  ПЕРИ желанието си и да получи непоправимо увредените материали. След изтичане на този срок ПЕРИ унищожава непоправимо увредените материали и/или ремонтира поправимо увредените.

8.7.    При възникване на спор относно наличието и преценката на вредите, разногласията се описват в Протокола за вреди. Ако не успеят да решат спора до три работни дни от датата на Протокола за вреди, страните избират по взаимно съгласие оценител, вписан в Публичния регистър на независимите оценители. Оценителят извършва повторен преглед на материалите, определя вида и размера на констатираните от него вреди и изчислява предвиденото в Общите условия обезщетение за вреди. Разноските за независимия оценител се дължат от ПЕРИ и КЛИЕНТА поравно. Ако в 14-дневен срок от датата на Протокола за вреди страните не постигнат съгласие относно избора на оценител или КЛИЕНТЪТ не оказва нужното съдействие за избор на такъв, ПЕРИ завежда дело. В 1-месечен срок от датата на прегледа от независимия оценител, респ. от датата на приемане по делото на експертизата, изготвена от вещите лица, и само ако КЛИЕНТЪТ е заплатил на ПЕРИ дължимото обезщетение за вреди, КЛИЕНТЪТ има право да заяви писмено пред ПЕРИ желанието си и да получи непоправимо увредените материали. След изтичане на посочения срок ПЕРИ унищожава непоправимо увредените материали и/или ремонтира поправимо увредените.

8.8.    Не се отчита като вреда нормалното изхабяване на материалите.

8.9.    Поправимо увредени материали се ремонтират само от специално обучен персонал на ПЕРИ в ремонтната база на ПЕРИ.

9.       Неустойки, разваляне на Договора

9.1.     Ако е в забава за предаване на материали, ПЕРИ дължи на КЛИЕНТА за всеки просрочен ден, но за не повече от 60 дни, считано от датата на падежа,  неустойка за забавено предаване в размер на 0,04% дневно върху общата стойност с ДДС на непредадените материали, изчислена по единичните продажни цени, освен ако са налице посочените по-горе обстоятелства, изключващи отговорността на ПЕРИ. Ако в срок до 60 дни от падежа материалите все още не са доставени, КЛИЕНТЪТ има право да развали Договора за непредадената част от материалите, без да дава подходящ срок за изпълнение.

9.2.     Ако е в забава за плащане, КЛИЕНТЪТ дължи на ПЕРИ освен неплатената сума и неустойка в размер на 0,04%  дневно върху неплатената сума с ДДС за всеки просрочен ден, но за не повече от 60 дни, считано от датата на падежа.

9.3.     При Договор за продажба, ако в срок до 60 дни от падежа плащане не последва или то е недостатъчно по размер, ПЕРИ има право да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до размера на дължимата от КЛИЕНТА до датата на усвояването сума. Ако няма уговорени обезпечения, те са недостатъчни по размер или не могат да бъдат усвоени, ПЕРИ има право да уведоми писмено КЛИЕНТА, без да дава подходящ срок за изпълнение, че разваля Договора за неплатената сума. В този случай КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне на ПЕРИ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за разваляне материали по избор на ПЕРИ на обща стойност, изчислена по единичните продажни цени, два пъти по-висока от неплатената сума. Изборът на ПЕРИ се извършва по документи или на място, като КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави достъп на ПЕРИ до материалите. ПЕРИ уведомява писмено ръководството или пълномощниците на КЛИЕНТА за всяко недопускане до материалите.

9.4.     При Договор за наем, ако в срок до 60 дни от падежа плащане не последва или то е недостатъчно по размер, ПЕРИ има право да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до размера на дължимата от КЛИЕНТА до датата на усвояването сума. Ако няма уговорени обезпечения, те са недостатъчни по размер или не могат да бъдат усвоени, ПЕРИ има право да уведоми писмено КЛИЕНТА, без да дава подходящ срок за изпълнение, че разваля Договора. В този случай КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати на ПЕРИ неплатената до датата на уведомлението наемна цена и да върне на ПЕРИ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за разваляне материали от същия род, артикулен номер, качество, количество и стойност по единичните продажни цени, както наетите.

9.5.    Във всички случаи, когато КЛИЕНТЪТ дължи връщане на материали по силата на Договор, Общите условия или закона, в това число и в случаите на прекратяване или разваляне на Договора, и не върне в уговорените срокове дължимите материали или ги върне в непоправимо увреден вид, КЛИЕНТЪТ заплаща на ПЕРИ в 5-дневен срок от издаване на фактурата обезщетение за вреди в размер на общата стойност с ДДС на невърнатите или върнатите непоправимо увредени материали, изчислена по единичните продажни цени. За удовлетворяване на вземането си за обезщетение ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до посочения размер на обезщетението.

9.6.    Във всички случаи, когато КЛИЕНТЪТ дължи връщане на материали по силата на Договор, Общите условия или закона, в това число и в случаите на прекратяване или разваляне на Договора, и ги върне в поправимо увреден вид, КЛИЕНТЪТ заплаща на ПЕРИ в 5-дневен срок от издаване на фактурата обезщетение за вреди в размер на общата стойност с ДДС на разходите, които биха били необходими, за да бъдат ремонтирани материалите от ПЕРИ, изчислени по ценовите листи за ремонтни работи на ПЕРИ, актуални към датата на Потвърждението за връщане. За удовлетворяване на вземането си за тези разходи ПЕРИ може да усвои предоставените му от КЛИЕНТА обезпечения до посочения размер на обезщетението

9.7.    Ако след сключване на Договор стане ясно, че има опасност КЛИЕНТЪТ да не може да изпълни някое от паричните си задължения, ПЕРИ може да откаже изпълнението на свое задължение от всякакъв характер и да развали Договора с писмено уведомление, без да дава подходящ срок, като в този случай относно задължението на КЛИЕНТА за връщане на материали се прилагат съответно чл. 9.3 или чл. 9.4., както и чл. 9.5 и чл. 9.6 от Общите условия.

9.8.    След прекратяване или разваляне на Договора, КЛИЕНТЪТ дължи заплащане и на евентуално възникнали по силата на Договора, Общите условия или закона преди или във връзка с прекратяването или развалянето неустойки, обезщетения, лихви и разноски.

10.     Лични данни

Съхраняване и обработка на лични данни се извършват от ПЕРИ при спазване на законовите разпоредби.  КЛИЕНТЪТ декларира съгласието си и осигурява съгласието на всички, свързани с КЛИЕНТА лица, които обменят информация с ПЕРИ по повод правоотношенията с КЛИЕНТА, ПЕРИ да съхранява и обработва лични данни за лицата, регистрационни данни за използваните от КЛИЕНТА превозни средства, както и да изготвя и съхранява снимки.

11.     Интелектуална собственост

          ПЕРИ запазва право на собственост върху оферти, проекти и всички други обекти на интелектуална собственост, създадени или придобити от ПЕРИ, във връзка с отношенията с КЛИЕНТА или във връзка с търговската дейност на ПЕРИ.

12.     Поверителност

Преди, по време и след прекратяване или разваляне на Договора страните няма да използват или да съобщават на трети лица търговски или производствени тайни на другата страна, които са узнали по повод отношенията им. Страните ще използват техническа информация, и по-специално намерения, опит, познания или конструкции, до които са имали достъп във връзка с отношенията им, или които разменят помежду си,  единствено в рамките на съвместната им работа и няма да съобщават на трети лица тази информация и след прекратяване на отношенията.  Страните ще задължат със спазването на всички задължения за поверителност съответно своите сътрудници и други, свързани със страните лица.

13.     Приложимо право

Приложимо е правото на Република България с изключение на  Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (Виена, 11.04.1980 г.).

14.     Място на изпълнение и подсъдност

14.1    Мястото на изпълнение е в седалището на ПЕРИ.

14.2.   Спорове между страните ще се решават в дух на разбирателство, а при липса на такова компетентен да решава всички спорове, произтичащи от Договора и/или Общите условия или отнасящи се до тях, включително спорове преди сключване и след прекратяване или разваляне на Договора, спорове относно неговото изпълнение, неизпълнение, тълкуване, недействителност, прекратяване, разваляне, споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, е Арбитражният съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

15.     Съобщения

15.1.   Съобщения между страните се разменят по обикновена поща, куриер или по електронна поща на посочените в Търговския регистър адреси, както и на писмено изрично съобщените от страните за нуждите на размяната на документи и информация адреси. Изявленията чрез електронна кореспонденция се считат за извършени с постъпването им в информационна система, която не е под контрола на автора.

15.2.   Изявления чрез електронна кореспонденция обвързват страните и без снабдяването им с квалифициран електронен подпис, като страните признават стойността на обикновения електронен подпис като на саморъчен в отношенията помежду си. За автор на съответното електронно изявление се счита лицето, подписало изявлението с обикновен електронен подпис, а при липса на такъв, за автор се счита лицето, от чийто електронен адрес е изпратено изявлението. За автор на издаден на хартиен носител, сканиран и приложен към електронно изявление документ се счита лицето, автор на електронното изявление, освен ако в сканирания документ е посочен друг автор.

15.3.   Издадените от ПЕРИ на хартиен носител фактури, кредитни известия и други документи също се изпращат валидно по електронната поща,  а при писмено поискване от КЛИЕНТА, ПЕРИ изпраща същите допълнително и чрез куриер.