You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Кофражни техники в тунелното строителство

Повишаване значимостта на пътните конструкции

Тунелното строителство се разраства в световен мащаб. Един поглед върху статистиката, показва значително нарастване на трафика през последните десетилетия. Съществуват две основни причини, които стимулират това развитие: значителното увеличаване на броя на личните превозни средства и експоненциално нарастващата търговия със стоки и управление на мърчандайзинг, които се стремят да достигат до всеки ъгъл на света, възможно най-бързо и колкото е възможно по-лесно. Именно този стремеж към развитие се отразява в разрастването на инфраструктурната мрежа, която цели да спестява време и разходи, да бъде безопасна и да преодолява препятствия.


Децентрализация и преместване 

Основната мисия на днешните пътища е да достигнем от точка А до точка Б, за възможно най-кратко време и по възможно най-надеждния и безопасен начин. Това важи, както за извънградските територии, така и за гъстонаселени градове и метрополитни райони, за които е характерен натоварения трафик. Фокусът на пътния поток е основно върху транснационалните връзки на по-големи разстояния, за да обединява огромните международни икономически региони.

В тази насока, можем да определим тунелите и мостовите конструкции като най-важният елемент на пътната инфраструктура. Те прекосяват планини и реки, скъсяват дистанции, преодоляват височини и избягват необходимостта от тежки кръстовища. Същевременно тунелите предпазват човека и природата от шум и вредни замърсявания.


PERI: Специалисти с поглед върху общата картина

Паралелно със строителството на тунели, инженерите на PERI са се утрвърдили като специалисти във всички нива от проектирането и изграждането на големи обекти, чрез изпитани методи за строителство и всяка свързана с тях информация и организационни етапи.

Екипът от инженери за такъв обект, най-често е съставен от: геолози, геодезисти, специалисти по земните работи, инженери на фундаментите и пътни инженери, технолози за организацията, бетонирането, транспортните дейности и безопасността на труда. Изброяването на всички тези специалисти създава усещането за изключително сложна методика при строителството на тунели. В тази разнородна среда, PERI е изгладила репутация на надежден партньор при кофражните системи и скеле във всички фази на строителството - от идейното планиране до завършването на обекта.


Основни принципи и цели на тунелното строителство

Поддържаща роля на процеса на бетониране

Бетонът като строителен материал дава основните характеристики на елементите в тунелното строителство. Неговото усъвършенстване подобрява методите за строене, което позволява на инженерите да се фокусират върху проектирането на конструкцията и икономичността на решенията.

В хода на тези събития се наблюдава значителна разлика в значимостта на използваната технология. Докато кофражът, скелето и техните компоненти до сега бяха по-скоро избирани на случаен принцип, те все повече заемат главната роля в самото изграждане и в организацията на работния процес. Гъвкавостта на модулните кофражни системи е ключовия елемент, който гарантира успеха на този сложен строителен процес.


Типове конструкции и носещи елементи

Основните признаци, по които се определя типа на носещата конструкция и елементите, са дължината на тунела и неговото напречно сечение. В допълнение, трябва да бъдат взети предвид кривите и наклона на тунела и промените в ширината и височината на конструкцията. Тези отклонения са необходими за поместването на аварийните участъци за спиране, допълнителните изходи и галериите за достъп, свързващи съседни тунелни тръби или такива, водещи към повърхността.

PERI предлага системни решения при следните видове конструкции:

 • открит монолитен способ
 • открит полумонолитен способ
 • закрит способ
 • специфични решения при тунелното строителствою

В зависимост от геоложките условия и планираното оползотворяване на земни маси, е възможно използването на различни по напречно сечение носещи конструкции. Техният вид не зависи от избрания метод за строене. Правоъгълната форма е най-икономичното решение, но въпреки това в зависимост от носещата рамка, кръглите и елипсовидни форми имат значителни предимства.

 


Видове носещи конструкции в тунелното строителство


PERI решения и практически опит

Всички решения на PERI за тунелно строителство се основават на една единствена система – VARIOKIT Модулна система – която не зависи от избраните методи за кофриране. Модулните системи на PERI предлагат цялостни решения: от първоначално изграждане, до поддръжка и реконструкция.


 Преглед на решенията на PERI за тунелно строителство

Открит способ: сегментирано изграждане на отделните елементи.

Поетапно изграждане на подът, стените и връхната плоча

Условия за изпълнение

 • Максимална дължина за бетониране на един участък -  30 m
 • Височина. от 3 m до 10 m
 • Широчина в зависимост от условията на обекта
 • Максимален брой тактове на изпълнение: max. 10

Открит полумонолитен способ.

Стените и връхната плоча се изпълняват в един етап, чрез две независими една от друга кофражни колички. 

Условия за изпълнение

 • Максимална дължина за бетониране на един участък -  25 m
 • Височина. от 4 m до 10 m
 • Широчина от 4m до 20m
 • Максимален брой цикли на изпълнение: от 10 до 60

Открит, полумонолитен способ. 

Подът и стените се изпълняват в един такт. Методът ограничава достъпът на вода до конструкцията и е подходящ за тунели под вода.

Условия за изпълнение

 • Максимална дължина за бетониране на един участък -  15 m
 • Височина. от 4 m до 8 m
 • Широчина:  25m
 • Максимален брой цикли на изпълнение: от 10 до 60

Открит, монолитен способ.

Подът, стените и връхната конструкция се изграждат в един такт. Благодарение на малкото свързващи звена между отделните елементи се постига голяма устойчивост на воден напор. 

Условия за изпълнение

Вариант с носещи греди:

 • Максимална дължина за бетониране на един участък -  от 10 до 24 m
 • Височина. от 3 m до 10 m
 • Широчина: 20m
 • Максимален брой цикли на изпълнение: до 50

Със странично разположена кофражна количка:

 • Максимална дължина за бетониране на един участък -  от 10 до 20 m
 • Височина. от 4 m до 9 m
 • Широчина: 18m
 • Максимален брой цикли на изпълнение: до 25

 


Тунелен метод.

Тунелът се изгражда под земята. За постигане на овалната форма се използват специализирани машини.

Условия за изпълнение

 • За къси разстояния: Кофраж за извити форми и носещо скеле
 • Средни разстояния: Хоризонтално-движещи се кофражни колички
 • Изпълнение на повече от 60 цикъла.

Милански метод.

Изграждане на тунели с минимално ограничаване на трафика. 

Условия за изпълнение:

 • Максимална дължина за бетониране на един участък -  от 30  m
 • Височина. 12 m
 • Широчина: без ограничения
 • Максимален брой цикли на изпълнение: 1

Методи при промяна в напречното сечение.

При промени в напречните сечения, поради аварийни участъци за спиране, изходи и достъп до галерии.

Условия за изпълнение

 • Тунелна кофражна количка пригодима към промените в напречното сечение.
 • Безпрепятствено монтиране на кофража в преходните участъци 

Преход към надземна повърхност

Преходни мостове с участъци под и над земната повърхност. 

Условия за изпълнение

 • Формата и геометрията на кофража могат да бъдат нагласяни според топографските условия. 
 • Гъвкаво изграждане на стенните елементи.

Скатен тунел / Полу-отворена конструкция.

Полу- и странично отворени тунелни конструкции. Галериите могат да бъдат независими една от друга. 

Условия за изпълнение

 • Проектиране и изпълнение съгласно изпробвани методи
 • Възможност за изпълнение с всички кофражни системи на PERI, подходящи за тунелно строителство

Поддръжка на тунели.

Поддръжка и реконструкция на всички тунелни конструкции .

Условия на изпълнение

 • Всички системни компоненти са подходящи за изпълнението на реконструкция и поддръжка
 • Анализ на повредите
 • Поддръжката и реконструкцията трябва да отговарят на всички норми и разпоредби.

PERI решения за тунелно строителство

Модулни системи в полза на клиентите

PERI от самото начало следва модулната концепция, която обединява технически двете основни цели при изграждането на един продукт и неговите компоненти. От една страна, кофражните системи и скеле на PERI, се характеризират с опростена структура и лесна манипулация при работа. От друга страна това са строго стандартизирани елементи, които могат лесно да бъдат обединявани в разнообразни инсталации според специфичните изисквания на обекта.

Системата се отличава с изключителна функционалност и оптимизиран логистичен процес, тъй като е съставена само от няколко ключови елемента и универсални свързващи компоненти, с помощта на които е възможно автономно изкачване на цялата инсталация от кофраж и скеле, което осигурява бързото и лесно изграждане на обекта и улеснен логистичен процес.

Етапи на работа в строителството на тунели

Етапи от изграждането, поддръжката и реконструкцията на тунели

Проектиране

 • Нова конструкция
 • Поддръжка/ ремонт
 • Поддръжка / реконструкция

Планиране

 • 2D- / 3D-проектиране
 • Избор на кофражна система
 • Избор на шперплат
 • Дефиниране на отделните етапи
 • Планиране на логистичните процеси

Кофриране

 • Сглобяване на кофража
 • Точно настройване на кофража
 • Преместване на кофража
 • Декофриране

Бетониране

 • Доставяне на бетона
 • Изливане на бетона
 • Вибриране на бетона
 • Втвърдяване на бетона

Най-универсалната система: Модулната система VARIOKIT 

 

Модулната система VARIOKIT е най-многостранно приложимото решение за всякакви конструкции. Тя е и една от малкото световно разпространени системи, която може да се приложи в тунелното строителство без каквито и да било ограничения към геометрията на обекта. Значително предимство пред клиента са 3те високо стандартизирани елементи, които могат да се комбинират по всевъзможни начини:

Това означава, че цялата система VARIOKIT се базира на 80% стандартни компоненти и само 20% специфични за обекта части от комплекта. Освен това PERI дава възможност за отдаване под наем на всички елементи от своето продуктово портфолио, което не обвързва клиента със сериозна дългосрочна инвестиция. В същото време това дава възможност на клиента да разполага с надеждни, изпитани, световно разпространени системни продукти. Още едно предимство на системата VARIOKIT, е че тя може да се придвижва самостоятелно, чрез хидравлика, което спомага за прецизното и автоматично извършване на всички работни операции.


Допълнителна информация

Технология на кофрирането 

Всички принципи са детайлно описани в специалното издание на PERI - "Технология на кофрирането на тунели". Многобройните изображения не само дават допълнително пояснение към методите за строене и възможните ситуации на работната площадка, но и показват реални казуси от практиката, на които вече е намерено решение.

Над 100 страници от общо 160 в ръководството са посветени на подробното описание на проектирането на тунелни конструкции. Приложени са и подробни схеми и изображения на специфични решения със системите на PERI. За да се покаже и гледната точка на изпълнителите на различните обекти, са публикувани и техните виждания за изпълнението и взетите от тях решения за различните ситуации.

Tunnel Formwork Technology
Technology Manual

160 pages of valuable expert knowledge - compact, easily understandable and in step with actual practice.

Order technology manual