You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Изграждане на метантанк

Информация за проекта

Местоположение: с. Кубратово, обл. София, България

В Кубратово се строи нов метантанк в пречиствателната станция за отпадъчни води. Метантанкът представлява стоманобетонен цилиндричен резервоар за третиране на утайка от отпадъчни води, като резултат от процеса се получава газ метан.  Чрез него ще се увеличи значително производството на зелена енергия. Това е петото съоръжение от такъв тип, което ще третира отпадъчните води на София. Капацитетът на метантанка е 7000 m3 .

Изисквания

Изисквания за стени:

  • Минимален брой отвори в конструкцията;
  • Най-високо ниво на водоплътност и газоплътност;
  • Изпълнение на кръглото сечение без никакви вертикални фуги;
  • Изпълнение на височинни тактове на катерещ кръгъл кофраж на 3,30 m.

Изисквания за покривна плоча:

  • Ниско собствено тегло на елементите на подпорното скеле и кофража;
  • Изпълнение на покрива с едностранен наклонен кофраж;
  • Отливане с гъст бетон  - консистенция S2.

Клиент

Обонато Билд ЕООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

Поради изискването за водоплътност и характера на конструкцията съоръжението трябваше да се изпълнят без вертикални работни фуги. Височината на цилиндричните стени от 15,60 m наложи изпълнението да бъде на 5 такта по височина.  

За цилиндричните стени е избрана система RUNDFLEX. Тя описва най-добре кривината им и дава добра визия на бетона. Веднъж настроена на даден радиус, системата пести време при монтаж за следващи тактове.  

За изпълнението на по-горните тактове е избрана система за катерещи скелета CB160 и CB240 - съвместими със системата за цилиндрични стени RUNDFLEX. За външната страна на стените е използвана система CB240, която осигурява просторната и равна платформа с ширина 2,40 m. От нея безпроблемно могат да бъдат извършени армировъчните дейности.  

За гарантиране на водонепропускливост и газонепропускливост е използвана система анкерни конуси SK с оставаща в бетона шпилка. Анкерните конуси са за многократна употреба и след демонтирането им, оставащите отвори се затварят с бетонен конус DK. 

Изготвянето на проекта за подпорното скеле и кофража за покрива на метантанка се характеризира с високо ниво на сложност. Трябваше да се отчетат редица фактори като: геометрия на купола, начини на стъпване по коничното дъно, височина на скелето, укрепване и други.

Покривната плоча е пресечен конус с диаметър при стените 21,60 m и диаметър при короната – 3,00 m.

Височина на конуса – 4,30m
Височина от фундамента в центъра: 24.20m
Дебелина на плочата: 40cm

Височината на подпорното скеле PERI UP Flex варира от 15,50 m до 22,25 m, поради наклоненото конично дъно на метантанка. Система PERI UP Flex идеално отговаря на изискването за леки елементи на подпорната конструкция, продиктувано от факта, че целият демонтаж ще бъде изпълнен на ръка, от кухината на метантанка. Подпорната система предлага възможност да стъпва върху наклонена повърхност, също така кофражните панели да бъдат монтирани под наклон върху нея директно без допълнителни елементи.

Стъпването на скелето беше изпълнено върху анкерирани срещу хлъзгане стандартни PERI стоманени профили SRU. Точното трасиране на скелето в план беше от ключово значение за последвалия безпроблемен монтаж на кофражните панели. Те бяха изготвени на място на обекта и монтирани върху PERI UP Flex посредством кран, благодарение на бързата болтова връзка. Панелите са от системата VARIO и се състоят от дървени греди GT24, SRU стоманени профили, дървени кръжила и шперплат.

Отливането на конструкцията се изпълни на три етапа в три последователни дни.