You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Преустройство на зала "Света София", Народно събрание

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Проектът по преустройството на зала "Света София" в сградата, намираща се на пл. "Княз Александър І" №1, в залата за пленарни заседания, предвижда демонтаж на съществуващата покривна конструкция и замяната й с метална конструкция с остъкляване. Реконструкцията е съобразена със съществуващия стил на интериора, като замества сегашния стоманобетонен таван за максимално постигане на естествено осветление и комфорт за работа през целия работен ден.

Строителните работи се изпълняват в режим на експлоатация на сградата. За извършване на строителните работи е предвидена обемна скелетна конструкция PERI UP Flex. Техническото решение е съобразено с носимоспособността на подовата метална конструкция на пленарната зала, която е проверена за поемане на усилията при натоварване от една стоманобетонова ферма, подлежаща на разрушаване. Фермите се разрушават последователно върху допълнителна подпорна скелетна конструкция от същата система на PERI. 

Главен изпълнител на обекта е обединение "НС груп", с водещ участник "АТ инженеринг 2000" и ръководители на проекта инж. Цвета Донева и инж. Ангел Митев.

Изисквания

Гарантирана надеждност на скелетната конструкция:

- Сигурност при демонтажа на съществуващите стоманобетонови ферми;
- Безопасна работа при ремонтните дейности;
- Поемане и равномерно преразпределяне на натоварванията към новоизградената подова метална конструкция;
- Осигуряване на правилно отводняване на дъждовните води след разкриване на покрива;
- Изпълнение на всички монтажни и демонтажни дейности в срока, подаден от изпълнителя.

 

Клиент

"АТ инженеринг 2000" ООД

PERI решение

Техническото решение за долната и горната скелетни конструкции е разработка на ПЕРИ България. 

Моделът на долната скелетна конструкция от системата PERI UP Flex е съобразен и изчислен за поемане на натоварванията, възникващи при разрушаването на покривните стоманобетонови ферми. В план скелето следва радиалната форма на подовата метална конструкция. Във височина достига между 8 и 10 метра. Общата кубатура надхвърля 3500 m3. За осигуряване на фронт за работа на кота +18.00 m и площ от около 500 m2 върху скелето е монтирана скара от VT 20 и GT 24 греди, над които е разположен шперплат. 

За извършване на разрушаването на стоманобетоновите ферми е предвидена подпорна конструкция PERI UP Flex с размери в план 18 х 4 m и височина 4.50 m, която стъпва върху оформената повърхност на долното скеле. Равномерното разпределяне на усилията от фермите е осигурено посредством гъсто разположени VT 20 плътностенни греди. Общото линейно разпределено тегло на най-тежката ферма е 26 kN/m.