You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Реконструкция на яз. Студена

Информация за проекта

Местоположение: Перник, България

Язовир „Студена“ е пуснат в експлоатация през 1955 г., и вече 60 години осигурява питейна вода за градовете Перник и Батановци, както и за 9 големи села. Обекта захранва и промишлените предприятия в Перник. Проектът за реконструкция на стената на яз. "Студена" и рехабилитацията на пречиствателна станция за питейни води към него са част от големия "Проект за развитие на общинската инфраструктура" С изпълнението му ще се увеличи техническата и експлоатационна годност на язовирната стена и съоръженията, ще се намали до минимум рискът от аварии и ще се повиши сигурността и качеството на водоподаването.
 

Изисквания

Най-високи изисквания за най-високо технологични решения:
- Потактово изграждане с катерещ кофраж на язовирната стена, без източване на язовира;
- Системи за безопасност в процеса на изграждане на конструкцията.

Клиент

HHC България

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипa на ПЕРИ България.

За рекоснтрукцията на язовирната стена е използвана катереща кофражна система SCS с едностранен монтаж. 

PERI използвани системи